Tag Archives: Politik

Dakwah ila Allah atau ila Ri’aasah?

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan rasul-Nya, kekasih dan pilihan-Nya, seorang tokoh pembawa lentera hidayah dan sosok da’i yang mengajak kepada jalan-Nya. Amma ba’du.

Posted in Dakwah, Pemurnian Ajaran | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mabuk Kekuasaan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dakwah, sebuah tugas mulia yang diemban oleh para pengikut nabi yang setia.

Posted in Pelajaran Berharga | Tagged , , , , , , , , , , , | 21 Comments

Kewajiban Menaati Ulil Amri

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari … Continue reading

Posted in Hukum | Tagged , , , , , , , , , | 13 Comments

Dakwah Ikhwanul Muslimin Dalam Timbangan

Oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Atsary Al-Medany –hafizhahullah– SEJARAH IKHWANUL MUSLIMIN Ikhwanul Muslimin adalah pergerakan Islam – yang didirikan oleh Hasan Al-Banna –semoga Allah mengampuninya– (1906-1949 M) di Mesir pada tahun 1941 M. Diantara tokoh-tokoh pergerakan itu ialah : Said Hawwa, … Continue reading

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

Taat Kepada Penguasa

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Shahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menaatiku maka dia telah taat ikepada Allah. Dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa yang menaati amirku maka … Continue reading

Posted in Pemurnian Ajaran | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Menjaga Orisinalitas Dakwah

Oleh Dr. Daud Rasyid -semoga Allah menambahkan hidayah kepadanya- 06 November 2007 Dakwah di jalan Allah (ad-da’wat ilallah) adalah pekerjaan mulia yang dijanjikan dengan pahala yang besar. Dalam hadits Shahih disebutkan, bahwa menunjuki ke jalan yang baik sama seperti melakukan … Continue reading

Posted in Pelajaran Berharga | Tagged , , , | 7 Comments

Salafiyah dan Politik

Oleh Syaikh Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly Sesungguhnya salafiyah meniadakan untuk uluran apa saja kepada Hizbiyah Siyasiyyah (gerakan politik) yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dan bukan sebagai wasilah (perantara), mereka yang berusaha mencapai kekuasaan dengan segala makar, kelicikan dan … Continue reading

Posted in Dakwah | Tagged , , , | 2 Comments

Hakimiyah, tak sesempit yang kau duga!

Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : “Wahai Syaikh kami -semoga Allah memberkahimu- para ulama salaf -semoga rahmat Allah atas mereka-menyebutkan bahwa tauhid ada tiga macam yaitu ; Uluhiyah, Rububiyah dan Asma wa Sifat. Maka, apakah … Continue reading

Posted in Kaidah Penting | Tagged , , , | Leave a comment

Bacalah, Wahai Harakiyin!

Berikut ini adalah fatwa Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani -semoga Allah menjaganya- [beliau adalah penulis buku Madarik an-Nazhar fi as-Siyasah yang diberi kata pengantar oleh Syaikh al-Albani dan salah seorang da’i dan ‘alim di Madinah] mengenai ‘pesta demokrasi’ yang … Continue reading

Posted in Fatwa | Tagged , , , | 3 Comments

DEMOKRASI DAN PEMILU

Oleh : Syaikh al-Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah Syaikh al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan berlindung kepadaNya dari keburukan diri kita dan kejelekan amalan kita, siapa yang diberi petunjuk oleh … Continue reading

Posted in Pemurnian Ajaran | Tagged , , | 5 Comments