ENSIKLOPEDI KARYA SYAIKH AL-ALBANI

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dilahirkan pada tahun 1333 H bertepatan dengan 1914 M di Schoder, Albania. Beliau wafat pada hari Sabtu, 22 Jumadal Alkhirah 1420 H bertepatan dengan 2 Oktober 1999 M. Berikut ini sebagian pujian para ulama kepada beliau :

Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, “Tidak ada manusia pada masa sekarang ini di bawah kolong langit yang mengilmui hadits seperti halnya Al-‘Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani.” Beliau juga pernah ditanya mengenai hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di setiap permulaan seratus tahun orang yang akan memperbaharui agamanya.” Ketika itu beliau ditanya siapakah pembaharu/mujaddid masa kini. Maka beliau rahimahullah menjawab, “Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, beliaulah mujaddid pada masa kini dalam pandangan saya, wallahu a’lam.”

Al-Faqih Al-‘Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Yang saya ketahui dari diri Syaikh [Al-Albani] semenjak pertemuan saya dengan beliau -meskipun hanya sedikit- bahwa beliau adalah seorang yang sangat bersemangat mengamalkan Sunnah dan memerangi bid’ah. Baik [bid’ah] yang terkait dalam hal aqidah atau dalam hal amalan. Adapun, dari sisi telaah saya terhadap karya-karyanya, maka saya mengenal beliau lebih dalam dari situ; beliau ternyata seorang yang memiliki ilmu yang sangat dalam tentang hadits, baik secara periwayatan maupun dirayah/pemahamannya. Allah ta’ala telah mencurahkan kemanfaatan untuk banyak orang melalui karya-karya beliau, dari sisi keilmuan maupun metode pemahaman serta kecenderungan untuk mendalami ilmu hadits. Hal ini merupakan buah [perjuangan] yang sangat berharga bagi kehidupan kaum muslimin, segala puji bagi Allah. Dan jika dilihat dari sisi pengkajian hadits secara ilmiah maka saya persilakan anda untuk membaca karya-karyanya.”

Syaikh Muqbil Al-Wadi’i rahimahullah mengatakan, “Satu hal yang saya yakini dan saya beragama kepada Allah dengannya ialah bahwa Syaikh Muhammad Nashirddin Al-Albani -semoga Allah menjaganya- termasuk golongan pembaharu/mujaddid yang menjadi bukti kebenaran sabda Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya Allah membangkitkan di setiap permulaan seratus tahun seorang [ulama] yang memperbaharui [ajaran] agama umat ini.” (diambil dari islamspirit.com)

Seiring dengan kebutuhan umat yang semakin besar terhadap karya-karya beliau yang sering dijadikan rujukan dalam hal penilaian hadits, maka banyak sekali kitab beliau yang diterbitkan dan diterjemahkan. Namun, bagi sebagian orang yang merasa kesulitan untuk mendapatkan kitab-kitab tersebut dalam bentuk aslinya -alhamdulillah- sekarang telah terdapat versi e-book yang dapat didownolad di situs beliau. Dan bagi yang menginginkan kitab-kitab tersebut dalam satu tempat bisa mendownloadnya dari situs islamspirit.com yang telah menyusun kitab-kitab tersebut dalam sebuah ensiklopedi yang berjudul : Al-Jami’ Al-Muyassar li Mua’llafat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, edisi pertama. Di dalam ensiklopedi ini terdapat kitab-kitab beliau yang amat berharga, di antaranya :
1. Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah
2. Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha’ifah
3. Adab Az-Zifaf fi Sunnah Muthahharah
4. Tahdzir As-Sajid min Ittikhadzil qubur masajid
5. Shahih Al-Adab Al-Mufrad
6. Dha’if Al-Adab Al-Mufrad
7. Shifat Shalat Nabi
8. Fitnatu At-Takfir
9. Misykat Al-Mashabih
10. Irwa’ Al-Ghalil
11. Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah
12. Tahrim Alat Ath-Tharb
13. Tamam Al-Minnah fi Ta’liq ‘ala Fiqh As-Sunnah
14. Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu
15. Dan lain-lain

Semoga Allah mengampuni beliau dan memasukkannya ke dalam Surga.

This entry was posted in Pelajaran Berharga, Ulama and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to ENSIKLOPEDI KARYA SYAIKH AL-ALBANI

Leave a Reply

Your email address will not be published.