Pusat Pembinaan Mahasiswa Muslim Pilihan (Proposal)

PROPOSAL PROGRAM

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI

YOGYAKARTA

A. MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaan-Nya, Yang telah menetapkan takdir dan mencurahkan hidayah kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul akhir zaman, yang menunjukkan jalan yang lurus kepada umatnya sehingga meninggalkan mereka di atas ajaran yang putih bersih dan terang benderang yang malamnya bagaikan siangnya, tiada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Amma ba’du.

Bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam, bahwa kemajuan dan kejayaan mereka sangatlah erat kaitannya dengan komitmen setiap individu terhadap ajaran Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah akan mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan sebab Kitab ini dan akan menghinakan yang lain dengan sebab Kitab ini pula.” (HR. Muslim dari sahabat Umar bin al-Khattab radhiyallahu’anhu). Oleh sebab itu, kebaikan umat ini tergantung kepada sejauh mana perhatian dan kesungguhan mereka dalam memahami dan mengamalkan ajaran suci al-Qur’an. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu’anhu)

Begitu pula as-Sunnah yang itu merupakan penjelas dan pemberi keterangan tambahan terhadap ayat-ayat al-Qur’an, merupakan wahyu yang terjaga dan menjadi jalan yang akan mengantarkan kaum muslimin menuju kecintaan dan ampunan Rabb semesta alam. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Katakanlah; Jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian.” (QS. Ali Imran: 31). Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah dia -Muhammad- berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi yang diucapkannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (QS. an-Najm: 3-4). Oleh sebab itu seorang mukmin tidak akan pernah menempuh jalan dan mengambil keputusan selain apa yang dipilihkan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah pantas bagi seorang mukmin lelaki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara kemudian masih ada pilihan lain bagi mereka dalam urusan mereka itu. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. al-Ahzab: 36)

Berangkat dari situlah, maka Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkat taufik dari Allah semata sampai saat ini masih menjalankan program-program pendidikan dan pembinaan keagamaan untuk mahasiswa muslim dan muslimah di wilayah sekitar kampus UGM dan kampus lain di sekelilingnya di kota Yogyakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya keadaan dan silih bergantinya generasi muda yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami adakan, maka muncullah ide untuk membentuk sebuah komplek wisma muslim yang dapat dijadikan sebagai pusat pembinaan dan dakwah Islam terutama di lingkungan kampus yang kian hari kondisinya kian memprihatinkan.

B. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini diberi nama ‘Program Pusat Pembinaan Mahasiswa Muslim Pilihan’

C. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk:

 1. Kegiatan hafalan al-Qur’an dan al-Hadits
 2. Pembinaan pengajian Iqro’ dan al-Qur’an untuk bapak-bapak
 3. Pengelolaan pondok pesantren untuk mahasiswa, yang meliputi Ma’had al-‘Ilmi dan Ma’had Bahasa Arab Umar bin Khattab
 4. Pembinaan calon aktifis masjid, yang berupa kegiatan Ma’had Syababul Masjid
 5. Pengadaan pengajian-pengajian untuk masyarakat umum
 6. Pengembangan dakwah kampus melalui Forum Kajian Islam Mahasiswa
 7. Penyebarluasan informasi kajian dan dakwah Islam melalui pamflet dan buletin maupun melalui media internet

D. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan:

 1. Menumbuhkan kecintaan terhadap al-Qur’an dan al-Hadits pada diri generasi muda pada umumnya para mahasiswa secara khusus
 2. Meningkatkan kemampuan membaca dan memahami al-Qur’an bagi kaum bapak-bapak warga muslim yang ada di dusun Pogung dan sekitarnya
 3. Meningkatkan pemahaman umat terhadap ilmu agama serta ilmu bahasa arab yang menunjang untuknya
 4. Membekali para pemuda calon pengurus masjid dengan ilmu dan pemahaman yang benar mengenai dakwah dan pengelolaan masjid
 5. Menyebarluaskan ilmu terutama mengenai aqidah yang benar serta hukum-hukum Islam kepada segenap kaum muslimin
 6. Mewujudkan suasana kampus yang kondusif untuk belajar dan cocok untuk meningkatkan keluhuran akhlak dan budi pekerti mahasiswa
 7. Memudahkan kaum muslimin dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam dengan memanfaatkan media informasi yang sekarang ini sudah sangat maju

Untuk informasi selengkapnya tentang rincian program dan pendanaan silahkan unduh file proposal melalui link berikut :

 

This entry was posted in Dakwah and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.