Tag Archives: Partai

Dakwah ila Allah atau ila Ri’aasah?

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan rasul-Nya, kekasih dan pilihan-Nya, seorang tokoh pembawa lentera hidayah dan sosok da’i yang mengajak kepada jalan-Nya. Amma ba’du.

Posted in Dakwah, Pemurnian Ajaran | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mabuk Kekuasaan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dakwah, sebuah tugas mulia yang diemban oleh para pengikut nabi yang setia.

Posted in Pelajaran Berharga | Tagged , , , , , , , , , , , | 21 Comments

Menjaga Orisinalitas Dakwah

Oleh Dr. Daud Rasyid -semoga Allah menambahkan hidayah kepadanya- 06 November 2007 Dakwah di jalan Allah (ad-da’wat ilallah) adalah pekerjaan mulia yang dijanjikan dengan pahala yang besar. Dalam hadits Shahih disebutkan, bahwa menunjuki ke jalan yang baik sama seperti melakukan … Continue reading

Posted in Pelajaran Berharga | Tagged , , , | 7 Comments

Kejujuran seorang Doktor

Berikut ini ceramah salah seorang Doktor yang sangat menginginkan kebaikan bagi saudara-saudaranya -yang kini telah mabuk dengan khamr demokrasi-, sungguh sebuah kejujuran dan pengakuan yang tulus dari seorang tokoh pergerakan mengenai rusaknya manhaj haraki dalam mengatasi problematika umat di negeri … Continue reading

Posted in Kisah | Tagged , , , | 26 Comments

Salafiyah dan Politik

Oleh Syaikh Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly Sesungguhnya salafiyah meniadakan untuk uluran apa saja kepada Hizbiyah Siyasiyyah (gerakan politik) yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dan bukan sebagai wasilah (perantara), mereka yang berusaha mencapai kekuasaan dengan segala makar, kelicikan dan … Continue reading

Posted in Dakwah | Tagged , , , | 2 Comments

Bacalah, Wahai Harakiyin!

Berikut ini adalah fatwa Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani -semoga Allah menjaganya- [beliau adalah penulis buku Madarik an-Nazhar fi as-Siyasah yang diberi kata pengantar oleh Syaikh al-Albani dan salah seorang da’i dan ‘alim di Madinah] mengenai ‘pesta demokrasi’ yang … Continue reading

Posted in Fatwa | Tagged , , , | 3 Comments